Thẻ bài - Thẻ Tag

Dây treo nhãn mác

SÚNG BẮN MÁC

Ti xỏ - Đạn bắn

Dây luồn tròn - Dây luồn dẹp - Dây luồn đầu bấm

Giấy bìa lưng-Bìa Lưng